سایه های بیداری

سرای دلشدگان

سایه های بیداری

سرای دلشدگان

  • ۰
  • ۰

گفتم

 

گفتم خوشا نسیمی کز باد صبح خیزد

 

تا نسیم صبح بیداری ، بدرود

آدینه اول مرداد 1400

  • سایه های بیداری